بستر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم گردید

بستر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم گردید

به گزارش لباس نو با اختصاص ۴۰ درصد از كمك ۶۷۰ میلیارد ریالی دولت برای اجرای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن، بستر اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ۷۰ ﻫﺰار ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼیل داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ فراهم گردید.


به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، طرح کارورزی طرحی موثر در توسعه اشتغال همراه با مهارت آموزی است که زمینه آشنایی فرد با محیط کار و جذب وی در بنگاه اقتصادی را فراهم می آورد.
افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از راه انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب وکار دانش آموختگان، تسهیل در جذب و بکارگیری فارغ التحصیلان در بنگاه و فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه همچون اهداف اجرای این طرح به حساب می آید.
برابر اعلام معاونت اشتغال وزارت کار، در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل گذشته، ۶۷۰.۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل برای اجرای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ تأمین اعتبار شد که با صرف مبلغ ۴۹۷ میلیارد ریال معادل ۴۰ درصد ﻃﯽ یکساله ۹۷ تا ۹۸، بیشتر از ۱۷۳.۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح مذکور در ﺳﺎل ۱۳۹۹ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده است.
با اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮحﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰای وزارت کار به ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، بستر لازم برای عرضه آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ۷۰ ﻫﺰار نفر از فارغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺟﻮد واحدهای فعال در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ فراهم می شود.
آنطور که پیشبینی شده اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ادامه دارد و اجرای این طرح، از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت برای ارﺗﻘﺎی ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ به حساب می آید.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻃﺮح داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی شامل ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ هستند و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ناشی از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح هم ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرورز در دوره سه ماهه مقدماتی از جانب دولت می باشد.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، بر مبنای عملکرد اجرای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن تا ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺗﻌﺪاد ۳۶ هزار و ۱۲۲ نفر از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرورزی، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺰاﯾﺎی آن اﻋﻼم کرده اند که ﺗﻌﺪاد ۱۷ هزار و ۶۶۳ ﺑﻨﮕﺎه، ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی را دارا ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﮐﺎرورز را داﺷﺘند.
همینطور ۳۸ هزار و ۹۰۶ مورد قرارداد برای پذیرش کارورز از جانب کارگاه های مذکور تا آخر سال گذشته منعقد شده است.
مطابق آمار دریافتی از سامانه طرح کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح ﮐﺎرورزی به صورت ﻣﺘﻮﺳﻂ نسبت به ﭘﺬﯾﺮش و ﺟﺬب ﺗﻌﺪاد ۲.۲ ﮐﺎرورز اقدام نموده که این ﺳـﺮاﻧﻪ از ۱ ﺗﺎ ۴.۸ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ است. همینطور ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺑﻨﮕـﺎه ۹/۴۸ درﺻـﺪ بوده که نشان داده است حدود ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮده و از ﻣﺰاﯾﺎی این طرح ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
البته اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی سبب رشد سهم بخش تعاون هم شده و با عنایت به سهم ۵ درصدی بخش تعاون از کل اقتصاد کشور، اﺟﺮای این ﻃﺮح در فاصله ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به ۱۹ درصد افزایش یافته و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ۸۱ درﺻـﺪ از ﺳﻬﻢ ﻃﺮف تقاضا را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده است.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل هم نشان داده است ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺮ ۵۰ ﻧﻔﺮ ﺣﺪود ۷۸ درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرورزی را ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اخیر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻻی ۵۰ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﮐﺎرورزی نشان داده اند.
طبق اعلام دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار در اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی طی ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۶ ﺗﺎ ۱۳۹۸ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘند و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اینکه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ است، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮورت اﺟﺮای ﻃﺮح در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴـﯿﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﺷــﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ به حساب می آید.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم انطباق آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی آنها ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر، اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑﺮای ﺑکارﮔﯿـﺮی آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی در فضای واﻗﻌﯽ ﮐﺎر است و پیوند میان صنعت و دانشگاه می تواند تا حد قابل توجهی به کاهش مشکل بیکاری فارغ التحصیلان کشور کمک نماید.
1399/05/20
14:19:54
5.0 / 5
2178
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
لباس نو