خزانه داری كل كشور اعلام كرد؛

بانکها 10 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی خریدند

بانکها 10 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی خریدند

لباس نو: خزانه داری کل کشور از فروش 10 هزار و 246 میلیارد تومان انواع اوراق بهادار دولتی در هفدهمین هفته عرضه این اوراق منتهی به 24 شهریور ماه 1400 آگاهی داد.به گزارش لباس نو به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشور امسال نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با بهره گیری از روش های مختلف همچون انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هفده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین مالی) و دو مرحله پذیره نویسی اوراق بوسیله کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در امتداد تامین مالی بهینه، هفدهمین هفته عرضه اوراق بدهی انجام شد که بعد از گرفتن سفارش های خرید اوراق از متقاضیان مورد اشاره در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲۴۶ ر ۱۰ میلیارد تومان اوراق بصورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) بفروش رسید.
جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در هفدهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۲۴/ ۰۶/ ۱۴۰۰‬
شیوه عرضه / انتشار
نماد معاملاتی
سررسید اوراق
نرخ اسمی اوراق
نرخ بهره مؤثر اوراق
متقاضیان
مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه اوراق مرابحه عام
اراد ۸۶
تیر ۱۴۰۲
۱۶%
۲۱.۹%
بازار پول
۲۸.۸۹۵.۹۷۵
بازار سرمایه
۱۱.۱۸۱.۹۳۶
اراد ۸۷
خرداد ۱۴۰۳
۱۷%
۲۱.۷۹%
بازار پول
۵.۰۰۰.۰۰۰
بازار سرمایه
۵۷.۳۸۶.۳۱۰
جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام
۱۰۲.۴۶۴.۲۲۱
ماخذ: مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت / خزانه داری کل کشور
این گزارش می افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تا حالا مجموعاً ۳۵۹ ر ۳۲ میلیارد تومان بوسیله انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۵ درصد بوسیله بازار پول و ۶۵ درصد بوسیله بازار سرمایه تامین مالی شده است.
این گزارش خاطر نشان می سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری شانزده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰‬ در مجموع معادل ۱۰۳، ۱۱۳ میلیارد تومان شامل ۸۱، ۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۲۲.۱۱۳ میلیارد تومان اوراق نقدی تامین مالی انجام شده بود که جزییات آن در جدول شماره (۲) ارائه می شود:
جدول شماره (۲)؛ جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰
گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰‬
مبالغ به میلیاردریال
شرح
تاریخ فروش نقدی
اوراق نقدی
اوراق غیر نقدی
جمع کل
نرخ میانگین وزنی بهره مؤثر هر هفته
بازار پول
بازار سرمایه
جمع
اسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از شروع سال تا ۰۱/ ۰۳/ ۱۴۰۰‬
۰
۰
۰
۰
۶۰۰، ۰۰۰
۶۰۰، ۰۰۰
هفته اول
۱۴۰۰/۳/۴
%۲۰، ۸۲
۴۷۳
۹، ۹۳۳
۱۰، ۴۰۶
۰
۱۰، ۴۰۶
هفته دوم
۱۴//۳/۱۲
%۲۰، ۸۲
۱۵.۵۹۲
۰
۱۵.۵۹۲
۰
۱۵.۵۹۲
هفته سوم
۱۴۰۰/۳/۱۹
%۲۰.۸۲
۰
۰
۰
۰
۰
هفته چهارم
۱۴۰۰/۳/۲۶
%۲۰.۸۲
۰
۰
۰
۰
۰
هفته پنجم
۱۴۰۰/۴/۱
%۲۱.۲۹
۲.۰۴۸
۰
۲.۰۴۸
۰
۲.۰۴۸
هفته ششم
۱۴۰۰/۴/۸
%۲۱
۱۳.۹۰۴
۱.۸۹۷
۱۵.۸۰۱
۰
۱۵.۸۰۱
هفته هفتم
۱۴//۴/۱۵
%۲۱.۰۲
۵.۵۶۹
۲۳۲
۵.۸۰۱
۱۰۰، ۰۰۰
۱۰۵.۸۰۱
هفته هشتم
۱۴۰۰/۴/۲۲
%۲۱.۰۲
۰
۰
۰
۰
۰
هفته نهم
۱۴۰۰/۴/۲۹
%۲۱.۰۲
۰
۰
۰
۰
۰
هفته دهم
۱۴۰۰/۵/۶
%۲۱.۷۲
۱۶.۸۴۴
۹۳۴
۱۷.۷۷۸
۰
۱۷.۷۷۸
هفته یازدهم
۱۴۰۰/۵/۱۲
%۲۱.۴۷
۹۳۴
۱.۴۴۸
۲.۳۸۲
۰
۲.۳۸۲
هفته دوازدهم
۱۴۰۰/۵/۲۰
%۲۱.۴۱
۰
۶۵.۰۴۸
۶۵.۰۴۸
۰
۶۵.۰۴۸
هفته سیزدهم
۱۴۰۰/۵/۳۱
%۲۱.۵۸
۱۸.۴۹۶
۹.۰۵۷
۲۷.۵۵۳

۲۷.۵۵۳
هفته چهاردهم
۱۴۰۰/۶/۲
%۲۱.۷۷
۰
۲.۷۷۸
۲.۷۷۸
۶۰.۰۰۰
۶۲.۷۷۸
هفته پانزدهم
۱۴۰۰/۶/۱۰
%۲۱.۵
۰
۱۸.۶۳۹
۱۸.۶۳۹
۵۰.۰۰۰
۶۸.۶۳۹
هفته شانزدهم
۱۴۰۰/۶/۱۶
۱۴۰۰/۶/۱۷
%۲۲.۳۱
۶.۳۶۴
۳۰.۹۳۶
۳۷.۳۰۰
۰
۳۷.۳۰۰
جمع کل انتشار / عرضه اوراق
%۲۱.۷۹
۸۰، ۲۲۴
۱۴۰، ۹۰۲
۲۲۱، ۱۲۶
۸۱۰، ۰۰۰
۱.۰۳۱.۱۲۶
ماخذ: مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت / خزانه داری کل کشور
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجه های پایداری بدهی های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاستگذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می نماید.

این گزارش می افزاید، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با بهره گیری از روش های مختلف همچون انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هفده هفته عرضه اوراق بدهی و دو مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۳۵۹ ر ۱۱۳ میلیارد تومان شامل ۳۵۹ ر ۳۲ میلیارد تومان بصورت عرضه نقدی و ۸۱، ۰۰۰ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام گردید.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین شاخصهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.


منبع:

1400/06/25
15:17:46
5.0 / 5
1184
تگهای خبر: اقتصاد , اقتصادی , خرید , صندوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لباس نو