روند رو به بهبود اقتصادی به رغم تحریم ها؛

بانک مرکزی: رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۴ و چهار دهم درصد رسید

بانک مرکزی: رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۴ و چهار دهم درصد رسید

به گزارش لباس نو بانک مرکزی اعلام نمود: تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال 1399، حکایت از روند رو به بهبود کارهای اقتصادی کشور به رغم ادامه تحریم های اقتصادی دارد.به گزارش لباس نو به نقل از بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیتهای اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم های اقتصادی دارد.
تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بر مبنای محاسبات بانک مرکزی به شرح زیر است.
اهم تحولات رشد اقتصادی
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱ هزار میلیاردریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان داده است. همینطور رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۶.۳ درصد بود که حکایت از محوریت بخش های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد.
به لحاظ وضعیت سرمایه گذاری هم در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از نرخ رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن برخوردار گردید که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد می باشد.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیاردریال رسید که نسبت به سال پیش از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیتهای اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم های اقتصادی دارد.
مولفه های رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیتهای اقتصادی نشان می دهد، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروههای "خدمات"، "صنایع و معادن" و "نفت و گاز" به ترتیب معادل ۷.۰، ۵.۰ و ۰.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن می باشد. با این وجود، گروه "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" طی همین مدت با کاهش عملکردی معادل ۳.۴ درصد مواجه بوده است.
رشد قابل ملاحظه ۷.۰ درصدی گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به طور عمده در نتیجه بهبود عملکرد ارزش افزوده بخش های "اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی"، "آموزش"، "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری"، "بهداشت و مددکاری اجتماعی" و "فعالیت های مالی و بیمه" به ترتیب با سهم ۱.۰، ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵ و ۰.۴ واحد درصد از رشد ۵.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است. در گروه صنایع و معادن هم ارزش افزوده تمامی بخش های پنجگانه این گروه شامل "ساختمان"، "صنعت"، "آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه" و "تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا" و "استخراج معدن" در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ترتیب با افزایش عملکرد ۱۱.۹، ۴.۱، ۳.۷، ۱.۶ و ۱.۵ درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ همراه بودند.
برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، "هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی"، "هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ های رشد ۷.۲، ۱۶.۳ و ۱۴.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن برخوردار بوده اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد بوده است.
مولفه های رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیتهای اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، رشد ارزش افزوده گروههای "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنایع و معادن" و "کشاورزی" در این سال به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۰.۱، ۱.۱و ۲.۶‏‏‏‏- درصد بود که به ترتیب از سهم ی معادل ۳.۶، ۰.۸، ۰.۳، و ۰.۳‏‏‏‏- واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده اند. رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه "خدمات" در سال ۱۴۰۰ به طور عمده متاثر از تحولات بخش های "اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی"، "حمل و نقل و انبارداری"، "اطلاعات و ارتباطات"، "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، "آموزش" و "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری" به ترتیب با سهم ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. همینطور در این سال بخش های خدماتی همچون "فعالیت های در ارتباط با تأمین جا و غذا"، "فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی" و "هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیتهای خدماتی" از بهبود قابل ملاحظه عملکرد ارزش افزوده به ترتیب معادل ۲۸.۲، ۱۵.۸و ۱۴.۶ درصد نسبت به سال پیش از آن برخوردار بودند که نشان داده است با اقدامات مناسب انجام شده در زمینه پوشش گسترده واکسیناسیون عمومی و هم ابتکارات بخش خصوصی در به کارگیری ظرفیت های اینترنتی، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیتهای بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع گردیده است. افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت هم در سال ۱۴۰۰ به طور عمده ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال پیش از آن می باشد.
در سال مورد گزارش ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۳.۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار بود؛ به صورت مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۱ درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان داده است که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ گروه (با ضریب اهمیت ۸۷.۶ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ همچون صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این سال داشته اند میتوان به "صنایع تولید داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی و گیاهی"، "صنایع تولید ماشین آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاههای برقی" و "صنایع تولید مواد غذایی" اشاره نمود؛ در مقابل رشد شاخص تولید ۴ گروه صنعتی نسبت به سال پیش از آن منفی بوده است.
برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، "هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ های رشد ۳.۹ و ۸.۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن برخوردار بوده اند. در این سال عملکرد "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" نسبت به سال ۱۳۹۹ بدون تغییر بوده است. این امر حاصل رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۲.۵ و ۷.۱‏‏- درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" در تمامی فصول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده و به ترتیب معادل ۲۳.۹، ۲.۹، ۱۱.۶ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن محقق گردیده است.


منبع:

1401/03/29
13:37:50
5.0 / 5
119
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
لباس نو