نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان:

خلیج فارس ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ

خلیج فارس ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ

لباس نو: نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با ﮔﻼﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺨﺼﺺ ﺻﯿﺪ در آﺑﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ را ﻧﺪارﯾﻢ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ هستیم، اظهار نمود: درﯾﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎ ﮐﻪ زﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ایم اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ، درﯾﺎ را در ﻫﻤﺎن ﺑﻌﺪ وﺳﯿﻊ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻣﯿ ﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.


به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، آیت الله ﻧﻌﯿﻢ آﺑﺎدی در دیدار با جانشین رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی اظهار نمود: با وجود اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺨﻠﺺ اﻣﺎ گاهی ﻧﺎﺷﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه است، ﭘﺲ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ای ﮐﺎش در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد یعنی اگر كسی مقرر است ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺷﻮد دوره ﺑﺒﯿﻨﺪ.
وی اشاره كرد: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺶ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ دارد، ﻟﺬا اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ، ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺴﺖ و در ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد، ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯿ ﺸﻮد؛ كار شما ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺨﺶ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ، ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ دارﯾﻢ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی افزود: ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ بُعد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﮕﺎه نشود، كسی كه دریا دارد اگر تنها با دید نظامی نگاه كند تنگ نظری است. ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺟاﻤﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﮕﺎﻫﯽ كنید.
آیت الله نعیم آبادی با اشاره به اینكه زﻣﺎﻧﯽ در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﯿﺎﺑﺎن، از درﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، اشاره كرد: ﺧﻂ درﯾﺎﯾﯽ، ﺟﺎﻟﺐ و زﯾﺒﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺎزﮔﯽ دارد. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از درﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده نماییم. درﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﯿﻼت ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ دارد كه درﯾﺎ را ﺑﺎید با دﯾﺪ وﺳﯿﻊ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع درﯾﺎ در اﺳﻼم اظهار نمود: (دریا) ﮐﺎﻧﻮن ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ است و ﺑﺎید با اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ وارد درﯾﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
به گزارش لباس نو به نقل از ایسنا، در این دیدار جانشین رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و نمایش ﮔﺰارش و اﻫﺪاف ﺳﻔﺮ هیئت همراه به استان هرمزگان، ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم در ﺳﻄﻮح ﻟﺸﮕﺮی و ﮐﺸﻮری دارد. اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ. هدف ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪرت درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻓﻖ 1414 است.
درﯾﺎدار ﻗﺎدرﭘﻨﺎه، هدف را رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت درﯾﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎﻣﯽ بلكه در تمامی حوزه ها دانست و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در استان هرمزگان به سبب بیان مشكلات و موانع در خطبه های نماز جمعه بیان كرد: در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻫﻢ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و لطمه های ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﻒ نماییم.
وی با تشریح علت سفر به استان هرمزگان اظهار داشت: می خواهیم ﻣﺴﻮوﻻن ذﯾﺮﺑﻂ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺳﻨﺪی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺪی راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد و علت حضور ما این است كه از رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎی ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ.
درﯾﺎدار قادرپناه در ادامه این دیدار نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در این دیدار اظهار داشت: ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﯾﻪ مقام معظم رهبری را ﺣﻔﻆ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘ ﻬﺎ ﻫﻤﻪ اش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮد ورزی رهبری ﺳﺖ. مقام معظم رهبری فقیهی ﺧﺮدورز و آﺷﻨﺎ است و ایشان ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻫﻢ ﺟﻬﺎن ﺧﻮدﻣﺎن، اﮔﺮ ﻗﺪرش را ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻨﺎك او ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮑﻨﯿﻢ.
هیئت عالی رتبه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﯽ دفاع ملی به همراه آقای امیر آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان وامام جمعه بندرعباس دیدار كردند.1397/09/21
21:08:10
5.0 / 5
4403
تگهای خبر: توسعه , دانشگاه , صنعت , هزینه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
لباس نو